ELEVHÄLSANS MEDICINSKA INSATS (EMI)

Vi följer alla centrala direktiv gällande EMI.

Skolsköterska: Charlotte Moberg
0735-150 568
Mottagningstid: torsdagar

Skolläkare: Anna Bergstrand
Mottagning efter bokning med skolsköterskan.

Vad gör EMI?

 och hSkolsköterskan

Till henne kan du vända dig för råd som rör barnet hälsa.

Skolläkaren

Har tidsbeställd mottagning på skolan. Tag kontakt med skolsköterskan för läkartid. Ofta behöver du som förälder vara med ditt barn vid läkarbesöket, åtminstone på låg- och mellanstadiet.

Samarbete

Skolsköterskan och skolläkaren samarbetar med föräldrar och övrig skolpersonal i sådana frågor i skolan, som rör barnets hälsa. Vi samarbetar även med övrig elevvårdspersonal – skolpsykolog och kurator – när det är behövs. Samarbetet sker även med sjukvården på barnmedicin/vårdcentralen och på sjukhus.

Tystnadsplikt

Skolsköterska och skolläkare arbetar under tystnadsplikt.

Hälsofostran

Under skoltiden vill vi att eleverna skall lära sig att förstå samband mellan hur man lever och hur man mår och även själv klara upp enkla sjukdomsproblem. Vi vill arbeta så att elevens kontakt med EMI kan bidra till detta.

Vaccinationer

Vaccinationsprogrammet består av vaccin mot stelkramp, difteri och kikhosta samt mot mässling, påssjuka, röda hund och HPV.  Information skickas till vårdnadshavare inför varje vaccination.

Hälsobesök

En del hälsoproblem är av det slaget att man inte själv upptäcker dem. Det gäller t.ex. nedsatt syn eller hörsel eller ryggsnedhet. Vid vissa åldrar kontrollerar vi därför detta speciellt. Andra hälsoproblem är redan kända genom BVC-kontroller eller andra kontakter med sjukvården eller genom vad du själv som förälder lagt märke till. Det kan gälla eksem, huvudvärk eller sömnproblem. Sådant vill vi också följa upp vid hälsobesöken.

Före de regelbundna hälsobesöken i förskoleklass, åk 4 och åk 8 skickar vi hem frågeformulär, där vi frågar om barnets hälsa. Vid skolstarten tycker vi att det är viktigt att du som förälder är med vid hälsobesöket.

Sjukvård

EMI har inte resurser att ta hand om alla sjukdomsproblem bland skolbarnen. För rådgivning kan du alltid kontakta skolsköterskan. Det är viktigt att du kontaktar EMI om ditt barn får symtom som kan ha med skolsituationen att göra, t.ex. trötthet eller magont.

Föräldrarna är den viktigaste vuxenkontakten som våra elever har. EMI är ett komplement till föräldrarna. Vi finns tillgängliga med medicinsk sakkunskap men ansvaret finns alltid kvar hos föräldern att stödja, och söka hjälp när så behövs.

Rutinprogram för hälsokontroller och vaccinationer

  • År F Hälsobesök ihop med förälder, då görs syn-, längd och viktmätning. Under läsåret görs även hörselkontroll.
  • År 2 Längd och viktmätning och vaccination MPR.
  • År 4 Hälsobesök med hälsosamtal, längd och viktmätning samt ryggundersökning. 
  • År 5 Information om pubertetsutveckling. Vaccination mot HPV
  • År 7 Hälsobesök med hälsosamtal, längd- och viktmätning, samt ryggkontroll. Kontroll av färgseende. Vaccination mot stelkramp, difteri och kikhosta.
  • År 9 Bifogar vaccinationssammanställning med slutbetyget hem.

Landstormsvägen 37
439 93 Onsala

FÖLJ OSS PÅ: