Årskurs F-3

Varje vecka har eleverna flera pass med eget arbete EA, för att eleverna ska tränas i att planera och ta ansvar för sitt lärande. Detta görs med handledning av skolans pedagoger. De ska uppmuntra men också ställa krav och utmana för att eleven ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling och i sin personliga utveckling.

Eleverna arbetar med olika ämnen, på olika nivåer och med olika material, allt beroende på elevens egen planering. Ofta arbetar eleverna ihop men de kan också välja att arbeta enskilt. Det finns en mängd Montessorimaterial i klassrummen som eleverna har tillgång till och som de arbetar med utifrån sin egen nivå och sina egna och läroplanens mål. Självklart är det en progression i såväl ansvarstagandet som i lärandet allt eftersom barnen blir äldre och mognar.

Under veckan har klassen också gemensamma lektioner i olika ämnen för exempelvis genomgångar men också för redovisningar och diskussioner. På så sätt lär eleverna av varandra och vi skapar en dialog i klassrummet där eleverna tränas i att lyssna på varandra och även att tala inför andra.

Temaarbeten och gruppaktiviteter

Temana är ämnesövergripande mellan några ämnen, ibland fler ibland färre. De kan vara åldersblandade eller bara inom årskursen. Ibland kan ett tema vara gemensamt för hela skolan. Många teman utmynnar i en gemensam redovisning av något slag då eleverna får möjlighet att på olika sätt träna att framträda. Det kan även vara att med sång och musik eller teater som eleverna redovisar sin uppgift.

Exempel på teman vi arbetar med är hembygden, forntiden, kroppen och rymden.

Varje vecka har eleverna många möjligheter till uteaktiviteter, exempelvis görs utflykter, utomhusmatte, idrott osv. Utflykterna ingår som en viktig del av det pedagogiska arbetet och leds alltid av ordinarie personal.

Eleverna har idrott från åk F till åk 9 två timmar i veckan. Vi har också idrott på omsorgen två gånger i veckan.

Då vi alltid utgår ifrån varje barns sätt att lära, använder vi flera olika metoder vid läsinlärning.

Åk F-1 har körsång under ledning av sångpedagog från Kulturskolan

 

Landstormsvägen 37
439 93 Onsala

FÖLJ OSS PÅ: